Vypracovanie rozpočtov a cenových kalkulácii

  1. Vypracovanie rozpočtov k projektovej dokumentácii v rôznom stupni, pre  čerpanie NFP z fondov EU,  pri čerpaní úverov z banky,  pri úvere zo ŠFRB, a iné
  2. Spracovanie detailných výkazov výmer s nápočtom  ako podklad pre súťaže, zadanie pre verejné obstarávania
  3. Spracovanie ponukových kalkulácii  za uchádzačov do súťaží, verejných obstarávaní
  4. Čerpanie rozpočtu v cenkrose, príprava súpisov prác  a podkladov k fakturácii