Potrebné doklady

370901 - ODHAD HODNOTY NEHNUTEĽNOSTÍ

VŠEOBECNÁ HODNOTA BYTU

 • list vlastníctva – aktuálny, môže byť generovaný cez katasterportal.sk
 • kópia katastrálnej mapy  na pozemky, na ktorých stojí dom, v ktorom sa nachádza byt, môže byť generovaný cez katasterportal.sk
 • doklad o veku domu (na vyžiadanie vydáva správca domu), alebo kópia kolaudačného (užívacieho) rozhodnutia, ak sa jedná o byt vytvorený nadstavbou alebo vstavbou, sú potrebné doklady o veku pre dom (jestvujúci) a pre byt (nadstavbu alebo vstavbu)
 • nadobúdacie doklady aktuálneho vlastníka bytu (napr. kúpna zmluva, darovacia zmluva, atď.)
 • pôdorys bytu - nie je bezpodmienečne nutný, znalec si vyhotovuje sám
 • osobná obhliadka znalcom
 • fotodokumentácia – vytvorená znalcom

VŠEOBECNÁ HODNOTA NEBYTOVÉHO PRIESTORU

 • list vlastníctva – aktuálny, môže byť generovaný cez katasterportal.sk
 • kópia katastrálnej mapy  na pozemky, na ktorých stojí dom, v ktorom sa nachádza byt, môže byť generovaný cez katasterportal.sk
 • doklad o veku domu (na vyžiadanie vydáva správca domu), alebo kópia kolaudačného (užívacieho) rozhodnutia, ak sa jedná o byt vytvorený nadstavbou alebo vstavbou, sú potrebné doklady o veku pre dom (jestvujúci) a pre byt (nadstavbu alebo vstavbu)
 • nadobúdacie doklady aktuálneho vlastníka bytu (napr. kúpna zmluva, darovacia zmluva, atď.)
 • nájomné zmluvy na nebytový priestor, alebo zoznam nájomcov
 • pôdorys bytu - nie je bezpodmienečne nutný, znalec si vyhotovuje sám
 • osobná obhliadka znalcom
 • fotodokumentácia – vytvorená znalcom

VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKU

 • list vlastníctva – aktuálny, môže byť generovaný cez katasterportal.sk
 • kópia katastrálnej mapy  na pozemok alebo geometrický plán potvrdený príslušnou správou katastra nehnuteľností (červená pečiatka katastrálneho úradu)
 • iné doklady – napr. územnoplánovacia informácia, územné rozhodnutie, stavebné povolenie atď. – nie je bezpodmienečne nutné
 • osobná obhliadka znalcom
 • fotodokumentácia – vytvorená znalcom

VŠEOBECNÁ HODNOTA RODINNÉHO DOMU

 • list vlastníctva – aktuálny, môže byť generovaný cez katasterportal.sk
 • kópia katastrálnej mapy  na pozemky, na ktorých stojí rodinný dom
 • doklad o veku rodinného domu (kolaudačné rozhodnutie, atď.)
 • projektová dokumentácia rodinného domu
 • osobná obhliadka znalcom
 • fotodokumentácia – vytvorená znalcom

VŠEOBECNÁ HODNOTA ROZOSTAVANÉHO RODINNÉHO DOMU (akéhokoľvek objektu) A  URČENIE JEHO ROZOSTAVANOSTI

 • list vlastníctva – aktuálny, môže byť generovaný cez katasterportal.sk
 • geometrický plán na zameranie rozostavanosti stavby, ktorý musí byť potvrdený príslušnou správou katastra nehnuteľností (červená pečiatka katastrálneho úradu)
 • stavebné povolenie s vyznačením právoplatnosti
 • kompletná projektová dokumentácia stavby overená v stavebnom konaní
 • osobná obhliadka znalcom
 • fotodokumentácia – vytvorená znalcom

VŠEOBECNÁ HODNOTA PREVÁDZKOVEJ BUDOVY

 • list vlastníctva – aktuálny, môže byť generovaný cez katasterportal.sk
 • kópia katastrálnej mapy  na pozemky, na ktorých stojí prevádzková budova, môže byť generovaný cez katasterportal.sk
 • doklad o veku domu, alebo kópia kolaudačného (užívacieho) rozhodnutia, ak sa jedná o byt vytvorený nadstavbou alebo vstavbou, sú potrebné doklady o veku pre dom (jestvujúci) a pre byt (nadstavbu alebo vstavbu)
 • projektová dokumentácia prevádzkovej budovy
 • nájomné zmluvy na budovu ako celok alebo jej častí, alebo zoznam nájomcov
 • osobná obhliadka znalcom
 • fotodokumentácia – vytvorená znalcom

POŠKODENOSŤ STAVBY

 • potrebné podklady sú špecifikované pri zadaní znaleckého posudku zadávateľom
 • neoddeliteľnou súčasťou je osobná obhliadka, zameranie a fotodokumentácia

NÁJOM POZEMKOV

 • potrebné podklady sú špecifikované pri zadaní znaleckého posudku zadávateľom
 • neoddeliteľnou súčasťou je osobná obhliadka, zameranie a fotodokumentácia

VECNĚ BREMENÁ

Inžinierske siete
 • list vlastníctva – aktuálny, môže byť generovaný cez katasterportal.sk
 • kópia geometrického plánu – zameranie uloženej inžinierskej siete- potvrdený príslušnou správou katastra nehnuteľností (červená pečiatka katastrálneho úradu)
 • porealizačné zameranie predmetného vedenia siete
 • projektová dokumentácia inžinierskej siete
 • osobná obhliadka znalcom
 • fotodokumentácia – vytvorená znalcom
Právo prechodu/prejazdu cez pozemok
 • list vlastníctva – aktuálny, môže byť generovaný cez katasterportal.sk
 • kópia katastrálnej mapy  na pozemok alebo geometrický plán potvrdený príslušnou správou katastra nehnuteľností (červená pečiatka katastrálneho úradu)
 • iné doklady – napr. územnoplánovacia informácia, územné rozhodnutie, stavebné povolenie atď. – nie je bezpodmienečne nutné
 • kópia geometrického plánu – zameranie časti parcely, ktorej sa právo prechodu/prejazdu týka
 • osobná obhliadka znalcom
 • fotodokumentácia – vytvorená znalcom
Právo doživotného užívania/obývania nehnuteľností a príslušenstva
 • budú špecifikované zadávateľovi po prerokovaní predmetnej situácie zo znalcom
 • osobná obhliadka znalcom
 • fotodokumentácia – vytvorená znalcom

370100 –POZEMNÉ  STAVBY

 • potrebné podklady sú špecifikované pri zadaní znaleckého posudku zadávateľom
 • neoddeliteľnou súčasťou je osobná obhliadka, zameranie a fotodokumentácia, prípadné odobratie vzoriek na vykonanie laboratórnych skúšok alebo prevedenie skúšok in-situ