Inžinierska činnosť

1. Zastupovanie investora/stavebníka v územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní -  v rozsahu zákona č. 50/1976 – stavebný zákon

  • Zabezpečenie vyjadrení od účastníkov územného, stavebného a kolaudačného konania
  • Zmeny stavby pred dokončením,
  • Predčasné užívanie stavby
  • A iné

2. Zastupovanie investora/stavebníka pred  špeciálnym  stavebným  úradom OU CDaPK (cestný správny orgán) v rozsahu zákona č. 135/1961 – cestný zákon

  • Zvláštne užívanie ciest
  • Výnimky z ochranných pásiem ciest
  • Ohlásenie stavebných úprav, stavebné povolenia
  • Dopravné napojenie na cestnú sieť – zriaďovanie vjazdov na pozemok
  • Proces pretrieďovania cestnej komunikácie
  • A iné